Fiskekort

För fiske i Väringen krävs fiskekort utfärdat av Väringens Fiskevårdsförening. Fiskekort kan köpas via iFiske (www.ifiske.se) alternativt i butiker listade nedan. För frågor runt fisket vänd er till någon av föreningens tillsynsmän (se nedan).

 

Försäljare

Frövi: Ica Näsbyhallen, Frövi.

Örebro: Nya Sporting, Jaktia, Marin o Fritid och Outdoor Extreem.

 

Priser

Årskort för familj: 630 kr

Personligt årskort: 490 kr

Dygnskort: 120 kr (familj och personligt)

Dygnskort inklusive trolling, vertikalfiske: 300 kr

5-dagarskort: 315 kr (familj och personligt)

Tillägg för trolling och vertikalfiske: 585 kr/år

 

Med beteckning familj avses personer som varaktigt bor på samma adress med gemensamt hushåll.

 

Fiskeregler

 

Fiskekort

Ett kort (familje- eller personligt) berättigar till handredskapsfiske efter fisk med sammanlagt högst två spön samtidigt vid kast, mete, bottenmete samt vid dragfiske under rodd. Ungdom under 15 år får fiska utan kort (avgift). Medföljande äldre person skall dock medföra eget kort. Dessutom är angelfiske tillåtet med högst tio (10) st redskap från is. Angeldonen skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer. OBS! Mot särskild erlagd avgift (se nedan) berättigar kortet också till trollingfiske (med motordriven båt) med maximalt fyra (4) st beten per kort samt till vertikalfiske.

 

Fiskekortet och legitimation skall medföras vid fiske och skall påanfordran från tillsynsman eller vattenägare uppvisas. Annars kan fiskerätten förverkas och polisanmälan ske. Om gällande kort saknas äger tillsynsman rätt att ta fiskeredskaåen, fångsten ochm under vissa omständigheter, även båten i beslag samt uttaga en särskild kontrollavgift.

 

Fiskeområdet

Fiskekortet omfattar sjön Väringen inom de avgränsningar (med x markerade linjer), som finns på kartan på kortets baksida. I terrängen vid sjöns utlopp i Arbogaån finns dessutom väl synliga vita gränsmarkeringar på land och i vattnet. Fiske får ej bedrivas närmare än 75 meter från strandlinje mot fastland eller ö och ej heller på kryssmarkerat grund söder om Oxholmarna. Det är dock tillåtet att fiska längs de vassar där vasskanten ligger mer än 75 meter från land. Anm: 75-metersregeln finns bl.a. för att möjliggöra och skydda vattenägarnas eget fiske med utestående rörliga och fasta redskap samt för att undvika störningar av alla slag vid tomter mot vattnet. Bryter man mot ovanstående regler så är fiskerätten förverkad och den upphör att gälla.

 

Undantag från 75-metersregeln

Det är tillåtet att i sundet söder om Kägleholm fiska utanför 30 meter från land/strandlinje från Kofothällen i väster till Kägleholmsbron i öster samt att fiska från båt intill land i Arrudviken till Dyltaåns mynning väster om på kartan punkterad linje mellan Stora- och Lilla Lövholmen. Isfiske får ske ända in till land om det ej sker närmare tomt än 75 meter.

 

Icke tillåtna redskap

Flytutter (avser ej s.k. paravan ägnad att föra ut eller ned spölina), utestående s.k. göskubbar, saxar, nät, mjärdar samt burar av olika slag. Vintertid är det dock tillåtet att inför angelfiske fånga betesfisk i härför avsedd mjärde märkt med namn och telefonnummer.

 

Minimimått

Gös: 45 cm.

Fångstkvot: Maximalt fyra (4) upptagna gösar per kort och dygn.

 

Fiskevård

Intäkterna från fiskekorten går till stor del till fiskevård. Årligen sätter fiskevårdsföreningen ut ca 35 000 gösungar.

 

Fisketillsyn

Fisketillsynsmän med rätt att kontrollera fiskekort och fångst: Kjell Pettersson (0705-78 48 49) , Ferid Kovacevic (0703-40 45 66), Linus Eriksson (0732-68 38 89) och Nils-Åke Wihnblad (0706-07 46 00).